Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Praktijk Puur Balans gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Praktijk Puur Balans, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van Praktijk Puur Balans, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Praktijk Puur Balans bevindt zich op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.


2. Privacy

 1. Tijdens de eerste afspraak zullen er persoonsgegevens worden gevraagd zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Indien dat voor de behandeling nodig is, zullen er vragen worden gesteld over de gezondheid. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie ((medische) klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing) en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling.
 2. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Praktijk Puur Balans wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt. Praktijk Puur Balans houdt zich aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Praktijk Puur Balans verwijst voor meer informatie naar de privacyverklaring via de website www.praktijkpuurbalans.nl


3. Behandelingen

 1. Praktijk Puur Balans is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij Praktijk Puur Balans is niet medisch. Bij medische klachten dient cliënt dit vooraf te melden en met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 2. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Praktijk Puur Balans besluiten om niet (verder te) behandelen en/of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist.
 3. Praktijk Puur Balans behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 2.1 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Praktijk Puur Balans tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.
 4. Praktijk Puur Balans behoudt zich te allen tijde het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 5. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de tarievenlijst via de website www.praktijkpuurbalans.nl


4. Omgangsvormen en hygiëne

 1. Praktijk Puur Balans geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.
 2. Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Praktijk Puur Balans verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn.
 3. Indien u onder invloed van drugs en/of alcohol bent kan er geen behandeling plaatsvinden.
 4. Praktijk Puur Balans behoudt zich het recht voor om een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel van Praktijk Puur Balans geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.


5. Annulering / wijzigen afspraak

 1. Praktijk Puur Balans behandelt alleen op afspraak.
 2. Elke afspraak, zowel telefonisch als via whatsapp of e-mail gemaakt, is bindend.
 3. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Praktijk Puur Balans.
 4. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of cliënt aanwezig is. Cliënt kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/niet tijdigheid van cliënt. Restitutie vindt dan niet plaats.
 5. Mocht Praktijk Puur Balans door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 6. Wanneer de behandeling door toedoen van Praktijk Puur Balans niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling. Restitutie vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.


6. Betalingen

 1. Betalingen vinden contant plaats of via betaling per bankapp. Betalingen vinden direct na afloop van de behandeling plaats.
 2. Indien gewenst is een factuur verkrijgbaar.


7. Aansprakelijkheid

 1. Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Praktijk Puur Balans. Praktijk Puur Balans kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Praktijk Puur Balans.
 2. Praktijk Puur Balans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 3. Praktijk Puur Balans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.


8. Slotbepalingen

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk Puur Balans te allen tijde gewijzigd worden.
 3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk Puur Balans.